fbpx
+382 67 337 372 │ +382 67 855 588 │ matnekretnine@yahoo.com

Vaši rezultati pretraživanja

Učestala pitanja

Naša ponuda nekretnina, kao i njihove prezentacije (fotografije, video snimak, 360° prikaz i interaktivna osnova stana) su dostupni 24/7. To znači da možete pronaći idealnu nekretninu, krenuti u virtuelni obilazak i poslati zahtjev za gledanje u bilo kom dobu dana (ili noći!), uključujući i vikende.

Kapara je određena suma novca kojom zakupac garantuje da će u nekom narednom periodu uzeti stan u zajam, a da će zakupodavac baš njemu izdati stan. Služi kao osiguranje i jednoj i drugoj strani od eventualnih promena u izdavanju nekretnine. Ako zakupac odustane od iznajmljivanja stana, zakupodavac zadrzava kaparu, a ako zakupodavac odustane od izdavanja stana zakupcu se vraća dupla kapara.

Do 10% od vrednosti nekretnine, visina nije regulisana zakonom. Prilikom zaključenja predugovora plaća se kapara kao sredstvo obezbeđenja da ce doći do zaključenja ugovora o kupoprodaji. Ukoliko kupac odustane gubi pravu na kaparu. Ukoliko prodavac odustane u obavezi je da isplati dupli iznos kapare.

Depozit je određena suma novca kojom se zakupodavac osigurava da će nekretnina biti vraćena u prvobitno stanje. U slučaju da se nakon izlaska zakupca stan vratio u prvobitno stanje zakupcu se vraća depozit, a u slučajevima kada stan nije vraćen u prvobitno stanje, zakupodavac ima pravo da zadrzi deo depozita ili ceo ako su potrebni veći radovi (ili nisu plaćeni računi). Često se u praksi događa da depozit ostaje zakupodavcu u slučaju izlaska zakupca pre ugovorenog roka zakupa.

Vlasnička dokumenta su bitan deo prilikom potpisivanja ugovora o posredovanju. Vlasnik nekretnine time pokazuje da je stvarno vlasnik i da ne postoji mogućnost reizdavanja. Po zakonu o posredovanju, član 23 tacka 2 i 5, zakupodavac je dužan da dostavi posredniku na uvid originalna dokumenta i da mu dostavi fotokopije istih.

Vlasnička dokumenta su: vlasnički list, Kupoprodajni ugovor, Ugovor o poklonu, Ugovor o doživotnom izdržavanju, rešenje o nasleđivanju… Ali, tu ne spadaju na primer račun za struju i porez, jer ne sardže sve informacije kao vlasnički dokument. Svaki vlasnički dokument mora da sadrži 5 stvari:

 1. Ime i prezime vlasnika ko je predmet ugovora o posredovanju
 2. adresa nekretnine
 3. katastarska parcela
 4. katastarska opština
 5. pečat ovjere (od strane opštine, suda, notara itd.)

Ovo je ugovor kojim se regulišu prava i obaveze ugovornih strana, u ovom slučaju posrednika i nalogodavca (vlasnik stana i/ili zakupca).

Ugovor o posredovanju pored prava i obaveza posrednika i nalogodavca, naročito sadrži podatke o posredniku i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, nalogodavcu, vrsti i bitnim elementima pravnog posla u cilju čijeg zaključenja posrednik posreduje, o visini, načinu i roku plaćanja posredničke naknade, roku važenja ugovora i vrsti i visini troška dodatnih usluga, ukoliko su ugovorene.

Ugovorom o zakupu i zakupac i zakupodavac, kao ugovorne strane, regulišu svoja prava i obaveze vezane za nekretninu. U njemu se određuje vremenski period zakupa, visina kirije, visina depozita, obaveze obe strane i šta se radi u situacijama kada obaveze jedne ili druge strane nisu ispunjene.

Ugovor o zakupu je dvostran pravni posao (ugovor) kojim se jedna strana (zakupodavac) obavezuje da drugoj strani (zakupcu) preda na upotrebu određenu nepotrošnu stvar ili određeno imovinsko pravo, a zakupac se obavezuje da mi za to plaća naknadu i da mu po isteku ugovora tu istu stvar ili pravo vrati.

Prodavci i zakupodavci

Obaveza prodavca je da prije primopredaje nepokretnosti izmiri sve obaveze (porez na imovinu, struja, voda, telefon, odvod smeća i ako postoje neki tereti upisani u listu nepokretnosti).

Ne. U saradnji sa našom agencijom Matnekretnine nemate ni skrivenih ni dodatnih troškova. Imajte na umu da možete imati dodatne troškove, nevezane za nas, ali vezane za prikupljanje i ovjeru dokumentacije koja vam je potrebna.

Kako će agent kontaktirati i vas i zainteresovanog kupca/zakupca nakon samog razgledanja, imate slobodu da sa agentom komunicirate u vezi sa pregovorima i da u svakom trenutku kažete da li vam uslovi prodaje/izdavanja odgovaraju. Ne zaboravite, agent je tu za vas i naš zajednički cilj jeste da imamo uspešnu realizaciju.

Vašu nekretninu ćemo oglašavati sve dok ne realizujemo prodaju/izdavanje. Nas možete smatrati vašim partnerima u ovom poslu. Kao partneri mi moramo zajedno raditi na tome da nekretninu uspešno prodamo/izdamo. Zato je važno da u saradnji imamo profesionalan odnos i da budete otvoreni za sugestije u vezi sa cijenom, kako ona ne bi mnogo odstupala od tržišne, kao i da budete dostupni za pregovore.

Razumemo da se u slučaju nepredviđenih okolnosti možete predomisliti i poželeti da nekretninu ne prodate. U tom slučaju imajte na umu da pre nego što odlučite da oglašavate vašu nekretninu morate biti sigurni u svoju odluku, iz razloga poštovanja našeg vremena, odnosno resursa koji su nam potrebni da bi naš tim izašao na teren i napravio onlajn prezentaciju. Ako odustanete od prodaje, kontaktirajte nas i mi ćemo nekretninu povući iz ponude sa našeg sajta

Vlasnička dokumenta su: vlasnički list, Kupoprodajni ugovor, Ugovor o poklonu, Ugovor o doživotnom izdržavanju, rešenje o nasleđivanju… Ali, tu ne spadaju na primer račun za struju i porez, jer ne sardže sve informacije kao vlasnički dokument. Svaki vlasnički dokument mora da sadrži 5 stvari:

 1. Ime i prezime vlasnika ko je predmet ugovora o posredovanju
 2. adresa nekretnine
 3. katastarska parcela
 4. katastarska opština
 5. pečat ovjere (od strane opštine, suda, notara itd.)

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu naši agenti imaju potrebno znanje i kvalitetne alate za procjenu vrijednosti nekretnine, tako da vam apsolutno možemo pomoći i dati procjenu vrijednosti. Naš cilj je da vašu nekretninu prodate/izdate, i zato vas nikada nećemo savjetovati da ponudite cijenu koja je znatno veća od tržišne i uvjek ćemo vas savetovati da ponudite konkurentnu cijenu za vašu nekretninu koja je u granicama vaših realnih očekivanja.

Naravno. Kontaktirajte naše agente i predložite promene. Mi smo otvoreni za sve predloge i sugestije koji su u skladu sa našim pravilima i tehničkim mogućnostima.

Naš tim piše opis nekretnine u cilju što bolje, vernije i korisnije prezentacije. Zadatak opisa je da potencijalnom kupcu ili zakupcu dočara nekretninu i deo grada u kojem se nalazi, a sve u cilju brže realizacije. U razgovoru sa agentom možete da date sugestije za opis i navedete šta biste želeli da istaknete.

Ne. Naše fotografije i njihov kvalitet su prepoznate od strane naših korisnika, i predstavljaju jedinstveni deo onlajn prezentacije. Mi isključivo koristimo naš materijal kako bi sve nekretnine prikazali u realnom svjetlu, i kako bismo održali visoki standard po kojem smo poznati.

Da. Nekretninu možete oglasiti u obje kategorije. Tada, jedino u dogovoru sa zakupcima možemo nastaviti prodaju nekretnine. Kako će potencijalni kupci dolaziti da pogledaju nekretninu, potrebno je da imate saglasnost zakupaca za razgledanja.

Naši agenti redovno održavaju kontakt sa vlasnicima stanova, kao i potencijalnim kupcima. Oni su tu da vam daju savjete i sugestije u cilju brže prodaje. Ukoliko već duže vrijeme ne možete da prodate stan ili kuću, budite otvoreni za sugestije naših agenata. Agenti će vas savjetovati da korigujete cene, da popravite neke nedostatke, i da pripremite vašu nekretninu za razgledanje.

Ugovor o posredovanju kompanije MATNEKRETNINE nije ekskluzivan, te za vreme trajanja istog vašu nekretninu možete oglasiti putem drugih agencija ili medija. Jedini uslov jeste da vašu nekretninu ne možete oglasiti po cijeni koja je niža od cijene koju ste oglasili kod nas.

Naravno. Termine razgledanja birate kako vi želite. Naši agenti će vam biti na raspolaganju i pomoći će vam da zakažete termin koji vam odgovara.

Nepokretnosti koje nisu upisane u katastru nepokretnosti takođe su u prometu i moguće je prodati ih kao i uknjižene nepokretnosti. Međutim, ove nepokretnosti se u praksi mnogo teže prodaju, budući da je kod njih mnogo komplikovanije prenjeti vlasništvo na kupca.

Kompanija MATNEKRETNINE prije zaključenja svakog ugovora o posredovanju vrši analizu vlasničke dokumentacije, tom prilikom klijenta obaveštava o validnosti i kvalitetu iste. Ukoliko se utvrdi da je ta dokumentacija toliko nekvalitetna da kupac ne bi mogao na osnovu iste da se uknjiži kao vlasnik, ili da bi mu to izazvalo velike poteškoće, kompanija neće posredovati u prodaji takvog stana, ali će klijentu ponuditi uslugu oglašavanja stana za prodaju. Ukoliko kompanija posreduje radi prodaje stana koji nije uknjižen, ili nije uknjižen na ime nalogodavca, tj. našeg klijenta, ovo će kao napomena stajati u oglasu na internet sajtu www.matnekretnine.me

Zbog svega navedenog, savetujemo da se, pre angažovanja posrednika radi prodaje stana, učine svi mogući koraci u cilju uređenja pravnog statusa stana, jer je nakon toga pronalaženje kupca mnogo jednostavnije, a i vrednost uknjižene nepokretnosti je znatno veća.

Notar prilikom solemnizacije ugovora o prometu nepokretnosti naplaćuju notarsku nagradu, kao i naknadu troškova nastalih u vezi sa obavljanjem njihovih poslova.

Nagrada notara određuje se prema vrednosti pravnog posla, u konkretnom slučaju od kupoprodajne cene nepokretnosti. Napominjemo da je osnov za određivanje ove nagrade tržišna vrednost nepokretnosti, koju notar može odrediti bez obzira na vrednost koju su prodavac i kupac naveli u ugovoru, ako ona ne odgovara tržišnoj vrednosti.

Visinu troškova notar obračunava u svakom konkretnom slučaju.

Stoga, najpouzdaniji način da utvrdite koliko će iznositi troškovi solemnizacije Vašeg ugovora jeste da tu informaciju zatražite od notara koji će istu vršiti.

Na prihod ostvaren prodajom stana plaća se porez na kapitalni dobitak.

Kapitalni dobitak, odnosno gubitak u smislu Zakona o porezu na dohodak građana predstavlja razliku između prodajne cijene i nabavne cijene. Ukoliko stan prodajete po istoj cijeni za koju ste ga kupili, ili po nižoj ceni, ne plaćate ovaj porez. Stopa poreza na kapitalni dobitak iznosi 15%, a poresku prijavu ste dužni podneti u roku od 30 dana od dana overe ugovora o prodaji kod nadležnog javnog beležnika.

Zakon predviđa i poresko oslobođenje ukoliko sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti uložite u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje porodice, odnosno domaćinstva.

Osim toga, prodavac je dužan da plati i porez na prenos apsolutnih prava, čija je stopa 3 % od ugovorene cene, ukoliko ona nije niža od tržišne vrednosti. Poresku prijavu prodavac je dužan podnjeti u roku od 10 dana od dana ovjere ugovora o prodaji. Međutim, u praksi se najčešće ugovara da ovaj porez plaća kupac. Za sve detalje oko podnošenja poreskih prijava i oko plaćanja, odn. oslobođenja od poreza preporučujemo angažovanje advokata.

Kupci i zakupci

Kada zakažete gledanje nekretnine stupićete u direktan kontakt sa vlasnikom nekretnine. Tokom razgledanja budite slobodni da pitate sve što vas zanima. Takođe, na raspolaganju su vam i naši agenti kojima se možete obratiti za sva pitanja i nedoumice u vezi sa nekretninom, samim procesom prodaje ili zakupa.

Kada se registrujete kao naš korisnik imaćete opciju da zapamtite vašu pretragu. Kada sačuvate pretragu uključićete opciju obaveštavanja email-om. Kada se pojavi nova nekretnina u našoj ponudi, koja odgovara vašim kriterijumima, dobićete obaveštenje o njoj na e-mail. Na taj način ćete prvi saznati o novoj nekretnini i nećete morati ponovo da prolazite kroz pretragu.

Nakon što ste prodavcu isplatili kupoprodajnu cijenu, ostalo je da učinite još nekoliko koraka.

Da bi stan postao Vaš, potrebno je da u katastru nepokretnosti izvršite promjenu vlasnika. To se čini podnošenjem zahteva za sprovođenje promjene u katastru nepokretnosti, zajedno sa pratećom dokumentacijom.

Osim toga, ukoliko ste sa prodavcem Ugovorili da Vi plaćate porez na prenos apsolutnih prava, potrebno je da u roku od 15 dana od dana solemnizacije ugovora o prodaji nadležnoj filijali Poreske uprave podnesete poresku prijavu.

Za sve ove poslove preporučujemo angažovanje advokata, budući da se radi o radnjama koje će najlakše i najefikasnije sprovesti lice koje je stručno za njihovo obavljanje.

Prije svega, potrebno je da izaberete banku čiji Vam uslovi najviše odgovaraju. Kod banke zatim provjeravate svoju kreditnu sposobnost, tj. mogućnost dobijanja kredita.

Ukoliko ste utvrdili da ste u mogućnosti da uzmete kredit od banke, i pronašli ste nepokretnost koju biste kupili, potrebno je da sa prodavcem zaključite i kod nadležnog notara ovjerite predugovor o prodaji nepokretnosti. Sa predugovorom i kompletnom dokumentacijom o stanu koji kupujete banci podnosite zahtev za odobravanje kredita.

Po odobrenju kredita, potrebno je da sa prodavcem zaključite i kod nadležnog notara ovjerite ugovor o prodaji nepokretnosti, kojom prilikom se najčešće ovjerava i založna izjava koju potpisuje prodavac.

Vrlo je važno da znate da su uslovi za odobrenje kredita mnogo oštriji i da je procedura mnogo komplikovanija kada kupujete stan koji nije uknjižen.

Sve prethodno napisano predstavlja vrlo sažet pregled koraka koje treba da preduzmete prilikom kupovine stana na kredit, dok je o svim detaljima neophodno da se raspitate kod banke kod koje ćete aplicirati za stambeni kredit.

Obaveza plaćanja poreza na promet nepokretnosti (korišćenih a ne novih nepokretnosti), uvedena je Zakonom o porezu na promet nepokretnosti (“Službeni list RCG”, br. 69/03).

Ovim zakonom se uredjuju pitanja obaveze plaćanja poreza na promet nepokretnosti na području Crne Gore.

Predmet oporezivanja je promet nepokretnosti. Prometom nepokretnosti smatra se svako sticanje vlasništva na nepokretnosti u Crnoj Gori.

Obveznik poreza na promet nepokretnosti je sticalac nepokretnosti. Poreska osnovica poreza na promet nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti u trenutku njenog sticanja.

Stopa poreza na promet nepokretnosti je proporcionalna i iznosi 3% od poreske osnovice

Porez na promet nepokretnosti ne plaćaju fizička lica koja sa tim nepokretnostima rješavaju stambeno pitanje, a najviše do 20 m2 po članu domaćinstva.

Porez na promet nepokretnosti ne plaćaju državni organi, organi jedinice lokalne uprave, kao i međunarodne organizacije koje stiču nepokretnost za obavljanje svoje djelatnosti.

Porez na promet nepokretnosti se plaća u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja o utvrđivanju poreske obaveze

U oba slučaja neophodno je podneti odgovarajući zahtev nadležnoj filijali Poreske uprave, za šta preporučujemo angažovanje advokata.

Ko ne plaća porez na promet nepokretnosti?

Drzavni organi, organi drzavne uprave, organi lokalne samouprave i uprave, javne ustanove, fondovi i fondacije, Crveni krst i druge humanitarne organizacije, diplomatska i konzularna predstavnikštva stranih drzava akreditovanih u Crnoj Gori, banke, lica koja sticu nepokretnosti na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju (koji su naslednici prvog reda u odnosu na davaoca nekretnine).

Oslobađa se : nasljednik prvog reda, bračni drug, nevladine organizacije, bivši bračni drug pri diobi zajedničke imovine zbog razvoda braka.

Poreska obaveza nastaje primopredajom, odnosno stupanjem u posjed nepokretnosti za slučajeve kada je predmet ugovora buduća nepokretnost. Placa se istovremeno sa podnošenjem poreske prijave. Uz poresku prijavu poreski obveznik je dužan da podnese i ugovor o sticanju nepokretnosti ili drugu ispravu o sticanju.

Porez na imovinu (placa se na godisnjem nivou i zavisi od grada, da li je primorje ili unutrasnjost i zavisi od lokacije odnosno zone) i porez na promet (3% od procijenjene vrednosti i placa ga kupac).

Predmet oporezivanja je promet nepokretnosti, koji podrazumijeva svako sticanje prava svojine na nepokretnosti u Crnoj Gori. Nepokretnostima koje su predmet oporezivanja smatraju se zemljište i građevinski objekti.

Clausula intabulandi predstavlja odredbu ugovora o prodaji nepokretnosti bez koje nakon kupovine nepokretnosti ne možete da se uknjižite u katastru nepokretnosti kao njen novi vlasnik.

Ova odredba predstavlja svojevrsno odobrenje prethodnog vlasnika Vama kao novom vlasniku da se u tom svojstvu registrujete u katastru.

Često se ovo odobrenje daje i pod određenim uslovima, koji se pre svega tiču potvrde o isplaćenoj ceni za kupljeni stan.

Primjer ove klauzule

„Prodavac je saglasan da se kupac, na osnovu ovog ugovora i potvrde banke o prenosu sredstava (kupoprodajne cijene), može uknjižiti kao jedini vlasnik predmetne nepokretnosti, a bez njegovog daljeg prisustva, posebne saglasnosti ili naknadne dozvole (clausula intabulandi).“

Kada ste kupili stan, bez obzira da li ste se uknjižili kao novi vlasnik ili niste, utrošenu električnu energiju i telefon neće automatski preći na Vaše ime, već će i dalje glasiti na prethodnog vlasnika.

Stoga, potrebno je da se, nakon ovjere ugovora, sa kopijom istog i originalom koji ste dužni dati na uvid, sa kopijom lista nepokretnosti,  uputite u najbliže predstavništvo, elektrodistribucije i operatera fiksne telefonije,vodova, i podnesete molbu / zahtjev za promjenu imena korisnika.

Po odredbama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, ugovor o zakupu stana zaključuje se u pisanoj formi i sadrži mjesto i datum zaključenja ugovora i podatke o ugovornim stranama, podatke o stanu koji je predmet zakupa (adresa i broj stana, struktura i površina stana, uređaji i oprema kojima je stan opremljen i druge bitne karakteristike stana), vrijeme trajanja zakupa, iznos, način i rokove plaćanja zakupnine, odredbe o međusobnim obavezama ugovornih strana o korišćenju i održavanju stana i načinu plaćanja troškova za upravljanje i održavanje zgrade u kojoj se stan nalazi, uslove za otkaz ugovora, odredbe o korišćenju drugih prostorija koje se ne smatraju stanom, a date su na korišćenje zajedno sa stanom (garaža i sl.).

Prava i obaveze zakupca i zakupodavca, kao i druga pitanja od značaja za zakup koja nisu uređena Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, uređuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Tekst ugovora možete sastaviti sami, za njegovo sastavljanje možete angažovati stručno lice (advokata), a možete iskoristiti i tekst ugovora koji Vam kompanija MATNEKRETNINE MONTENEGRO DOO stavlja na raspolaganje, koji takođe možete i prilagoditi svojim potrebama.

Ugovorom o zakupu regulisali ste svoje odnose iz zakupa i povodom zakupa sa zakupodavcem. Kršenje bilo koje odredbe ugovora osnov je ugovorne odgovornosti za štetu. Ukoliko ne možete sa zakupodavcem sporazumno da rešite nesuglasice, moraćete zaštitu svojih prava da potražite pred sudom. Imajte u vidu da je nadležan sud za postupke koji se tiču zakupa nepokretnosti onaj sud na čijoj teritoriji se predmetna nepokretnost nalazi.

Nepokretnosti predstavljaju zemljišta, zgrade, posebni djelovi zgrada (stanovi, garaže, poslovne prostorije) kao i ostali nadzemni i podzemni objekti (saobraćajni i vodoprivredni objekti, objekti komunalne infrastrukture, industrijski i drugi privredni objekti, javne zelene površine, objekti sporta i rekreacije, groblja, skloništa i dr.).

List nepokretnosti i dokaz o  vlasništvu (ugovor, presuda, rješenje o nasleđivanju, akt državnog organa).

Kupoprodajom, razmjenom, nasleđivanjem, poklonom, na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa, postupkom likvidacije ili stečaja.

Privatna svojina je najšire pravo na stvari i predstavlja “klasičan” oblik svojine. Titular prava privatne svojine može stvar na kojoj ima pravo svojine otuđiti, založiti, dati u zakup, prepravljati pa čak i uništiti pošto ima potpunu vlast na stvari. Pravo privatne svojine ili jednostavno rečeno pravo svojine je apsolutno pravo i djeluje prema svim trećim licima sto znači da se sva treća lica moraju uzdržavati od zadiranja u pravo svojine određenog lica.

Visina provizije zavisi od dogovora između posrednika i prodavca – vlasnika nekretnine ili kupca nekretnine. Ako je kupac klijent preduzeća on placa proviziju preduzeću. Ako je prodavac klijent preduzeća onda on plaća proviziju preduzeću. Uobičajna provizija je 3% ali provizija nigdje zakonom nije regulisana odnosno zakonom nije utvrdjena visina provizije vec je to dogovor izmedju preduzeća i klijenta o čemu preduzeće i klijent potpisuju ugovor.

U slucaju zamjene proziviju placaju po 1,5% obje strane.

Da isplati kupoprodajnu cijenu, plati porez na promet, preda ugovor na knjiženje radi promjene vlasništva, pregleda nekretninu jer jedino prodavac odgovara za skrivene mane nekretnine.

Uknjižena ima vlasnika koji je evidentiran u javnim knjigama, a neuknjižen vlasnik nema takav dokaz.

Kupovina neuknjižene nekretnine je nesigurnost i kupac snosi rizik. Takav ugovor ne ovjerava notar tj. odbija da ga radi jer bi on onda po Zakonu o notarima odgovarao za štetu. Neuknjižene nekretnine ne moraju biti neregularne u pravnom smislu.

Kod notara se ugovor sačinjava i ovjerava.

To se reguliše ugovorom. Sa ugovorom se ode u vodovod, poštu, komunalno i elektrodistribuciju radi promjene vlasnike. Od tog momenta obaveze idu na novog vlasnika.

Založno pravo na nepokretnosti – hipoteka upisuje se u G listu lista nepokretnosti koji sadrži podatke o teretima. Prilikom upisa hipoteke u G listu obavezno se upisuju: isprava na osnovu koje se vrši upis, naziv založnog povjerioca i založnog dužnika, novčani iznos hipoteke, rok isplate potraživanja obezbijeđenog hipotekom, iznos kamate ukoliko je ugovorena i tačan datum upisa hipoteke.         

Hipoteka se moze zasnovati pravnim poslom (ugovor, testament, poravnanje), jednostranom izjavom, zakonom ili sudskom odlukom. Pravni posao kojim se zasniva hipoteka je najčešće ugovor (ugovor o zajmu, kreditu, sudsko ili vansudsko poravnanje itd.).

Gradjevinsko zemljište jeste zemljiste na kojem su izgrađeni objekti i zemljište koje služi redovnoj upotrebi tih objekata, kao i zemljište koje je, u skladu sa zakonom, odgovarajućim planom predviđeno za izgradnju i redovno korišćenje objekata. Građevinsko zemljište je, dakle , urbanistički uređeno zemljište namijenjeno izgradnji objekata (stambeni, poslovni , infrastrukturni objekti i dr.).

Kupovina stana u izgradnji je rizična, jer je pitanje kada ce stanari dobiti ključeve od svojih stanova. Bolja je opcija kupiti stan u zgradi koja je završena 80 % ili 90% jer ce investitor prije završiti izgradnju zgrade nego kada se kupuje stan u početnoj fazi gradnje.

Sta se dešava ukoliko se kupi stan u izgradnji i ispostavi se da je kvadratura stana manja od kvadrature navedene u ugovoru? Da li je investitor obavezan da izvrsi povraćaj novca za tu razliku?

Jeste, ako nece dobrovoljno onda se investitor tuži nadleznom sudu.

 • Napredna pretraga

Usporedite oglase