fbpx
+382 67 337 372 │ +382 67 855 588 │ matnekretnine@yahoo.com

Vaši rezultati pretraživanja

Opšti uslovi poslovanja

 

 I OPŠTE ODREDBE

 1. Opštim uslovima poslovanja privrednog društva “MATNEKRETNINE MONTENEGRO ” d.o.o. registarski broj: 51014117, PIB: 03414612,Slovacka 19, Kancelarija računovodstve agencije “Šćekić i Partnersuređuje se poslovni odnos između posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica). Zaključenjem ugovora o posredovanju, odnosno prihvatanjem ovih uslova nalogodavac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti.

  II OPIS POSLOVA KOJE JE POSREDNIK DUŽAN DA OBAVI:
 • Da zaključi ugovor o posredovanju sa nalogodavcem u pismenu obliku;
 • Da nastoji da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla;
 • Da da nalogodavcu objektivno mišljenje o cijeni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;
 • Da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja i da upozori nalogodavca naročito na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanja prava preče kupovine i ograničenje u pravom prometu u skladu sa posebnim propisima;
 • Da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na tržištu, da postavi oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i da izvrši sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove;
 • Da omogući pregled nepokretnosti;
 • Da čuva podatke o ličnosti nalogodavca, a po pisanom nalogu nalogodavca da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti, u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti, ili o poslu za koji posreduje;
 • Da obavesti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate;
 • Da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja ugovora;
 • Da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora);
 • Da prisustvuje primopredaji nepokretnosti;


Smatra se da je posrednik omogućio vezu s drugim licem (fizičkim ili pravnim) o pregovaranju za zaključenje pravnog posla, ako je nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla, a posebno ako je:

 • neposredno odveo, ili uputio nalogodavca, ili treće lice na razgledanje predmetne nepokretnosti;
 • organizovao susret između nalogodavca i trećeg lica radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla;
 • nalogodavcu saopšti ime, broj telefona, telefaksa, ili e-adrese trećeg lica zainteresovanog za zaključenje pravnog posla, ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nepokretnosti.

Obaveze nalogodavca:

 • da obavjesti posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja,
 • da posredniku da na uvid originalne isprave koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnost, koje je predmet prometa, odnosno da upozori posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;
 • da osigura posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme;
 • da obavestiti posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o cjeni, lokaciji, strukturi i dr;
 • da isplati posredniku ugovorenu posredničku naknadu, a ako je to posebno ugovoreno, da nadoknadi posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja,
 • da obavesti posrednika pismenim putem o svim promjenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promjenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cjenom, a sve u roku od tri dana od nastale promjene;
 • da odmah obavjesti posrednika da je lice koje je preko posrednika gledalo nepokretnost pokazalo interesovanje da bez posrednika zaključi ugovor/predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zakup nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada posrednika.


III OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU


Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu zaključenja predugovora za koji je posrednik posredovao.

Posrednik ne može da zahtjeva djelimično plaćanje posredničke provizije unaprijed, odnosno pre zaključenja predugovora, odnosno ugovora, za koji je posredovao, u skladu sa prethodnim stavom.

Iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i vrsta i visina troškova za dodatne usluge posrednika, utvrđeni su Cjenovnikom posredničkih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja.

Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja, i zatraži da mu se unaprijed plate sredstva za određene izdatke, ako je to izričito navedeno u ugovoru o posredovanju.
Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak, ili roditelj lica sa kojom je posrednik doveo u vezu nalogodavca, zaključi posredovani pravni posao.

Ako nakon prestanka važenja ugovora o posredovanju, na osnovu otkaza nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana od dana prestanka važenja ugovora, nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da posredniku plati ugovorenu posredničku nagradu u cjelini, osim ako je ugovorom o posredovanju drugačije bilo ugovoreno.

Ako pod uslovom i u roku iz prethodnog stava, nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj mjeri rezultat posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da plati posredniku srazmjernu posredničku naknadu, osim ako je ugovorom o posredovanju drugačije bilo ugovoreno.

Posrednik, odnosno potposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako sa nalogodavcem u svoje ime, kao ugovorna strana, zaključi ugovor koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa nalogodavcem zaključi lice koje za posrednika, odnosno za potposrednika obavlja poslove posredovanja.


IV OPŠTE ODREDBE
Na odnose između nalogodavca i posrednika koji nisu uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja, a nisu ugovoreni ugovorom o posredovanju, primenjuju se odredbe Zakona koji regulišu ovu oblast i Zakona o obligacionim odnosima.

CJENOVNIK USLUGA

Stručne konsultacije:

 • Besplatno uz potpisan Ugovor o posredovanju u prometu nepokretnosti

Pregled dokumentacije:

 • Besplatno uz potpisan ugovor o posredovanju u prometu nepokretnosti

Posredovanje kod kupoprodaje:

 • od 1-3 %  od ugovorene kupoprodajne cijene

Posredovanje kod ekskluzivne kupoprodaje:

 • Po dogovoru

Procena vrednosti nepokretnosti:

 • Saradnik – 30 € po radnom satu
 • Ekspert (profesionalni) – 100 € po radnom satu
 • besplatno uz potpisan Ugovor o posredovanju u prometu nepokretnosti


U skladu sa članom 4 zakona o deviznom poslovanju plaćanje svih usluga vrši se isključivo u eurima, po srednjem kursu CKB na dan plaćanja.

V ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Na odnose Posrednika i Nalogodavca koji nisu regulisani Opštim uslovima poslovanja, drugim opštim aktom Posrednika ili Ugovorom o posredovanju, primenjivaće se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i drugih propisa Republike Crne Gore.

U Podgorici , dana 04.04.2022. godine

MATNEKRETNINE MONTENEGRO D.O.O.

 • Napredna pretraga

Usporedite oglase